Na­čí­tá­ní do­da­teč­né­ho ob­sa­hu...
0%

Úvodní stránka

  • Martin Luňák
  • Grafika, DTP, web a multimedia
  • Prezentační stránky

Dovednosti

Pro­pa­gač­ní gra­fi­ka
Fo­to­gra­fie, re­tuš
Ilus­tra­ce a návrhy
Návrh a tvor­ba we­bů
Pro­gra­mo­vá­ní, sprá­va a úpra­va
Tvor­ba we­bo­vé re­kla­my
Tvor­ba lo­ga, vi­zi­tek a CI
Tis­ko­vi­ny, ka­ta­lo­gy, le­tá­ky
Ko­rek­ce, saz­ba, pře­klad
Vi­deo au­tho­ring a post­pro­cess­ing
3D gra­fi­ka a ani­ma­ce
PC, HW, UML dia­gra­my

Vzdělání

  • Střední odborná škola Stříbrského, obor 64-42-M/012: Management aplikace PC, maturita s vyznamenáním, 2007.
  • Pomaturitní studium angličtiny (2008) + osvědčení, certifikát FCE z angličtiny, 2008/2009.
  • Studium na univerzitě ČZU, Technická fakulta, 2009/2010.
  • Studium na ČVUT - Českém vysokém učení technickém v Praze, FEL – Elektrotechnická fakulta, bakalářský studijní program Softwarové technologie a management (B2650), obor Web a multimédia (2612R062), dokončeno v akad. roce 2014/2015.

Zkušenosti

Kontakt

Pošlete mi email